Tijdelijke regeling deeltijd-WW verlengd tot 1 juli 2011

Tijdelijke regeling deeltijd-WW verlengd tot 1 juli 2011

Werkgevers kunnen deeltijd-WW aanvragen voor werknemers die zij minder laten werken bij een langdurige en ingrijpende vermindering van de bedrijfsactiviteiten. In die periode ontvangt de werknemer de deeltijd-WW voor de niet gewerkte uren. De verkorting van de arbeidstijd is minimaal 20 procent en ten hoogste 50 procent. De regeling is bedoeld voor gezonde bedrijven om in de kredietcrisis de werknemers die niet gemist kunnen worden als de bedrijvigheid weer aantrekt, te behouden voor het bedrijf. De werknemer blijft voor gewerkte en niet-gewerkte uren in dienst van de werkgever. De werkgever moet een boete betalen als hij de werknemer voortijdig ontslaat. Naarmate u meer personeelsleden in de deeltijd-WW plaatst kunt u minder lang van de regeling gebruik maken:

  • Met minder dan 30 procent van het personeel in de deeltijd-WW duurt de uitkering maximaal 15 maanden.
  • Tussen de 30 en 60 procent van het personeel in de deeltijd-WW duurt de uitkering maximaal 12 maanden.
  • Als meer dan 60 procent van uw personeel gebruik maakt van de regeling duurt de uitkering maximaal 9 maanden.

Verlenging van de uitkering is mogelijk. Dit gebeurt steeds voor een periode van 13 weken. Bedrijven die voor 1 april gebruik maken van de deeltijd-WW kunnen verlengen tot maximaal 15 maanden. De deeltijd-WW wordt verlengd, namelijk tot 1 juli 2011. Na 1 april 2010 kunnen alleen werkgevers die niet eerder gebruik hebben gemaakt van werktijdverkorting of deeltijd-WW nog een aanvraag doen voor hun werknemers.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De toestemming van de werknemersvertegenwoordiging (OR of PvT) is vereist, als de vermindering van het aantal te werken uren minder dan 20 werknemers betreft.
  • Wanneer de vermindering van het aantal te werken uren 20 of meer werknemers betreft, moet u een verklaring overleggen waaruit blijkt dat de belanghebbende verenigingen van werknemers (vakbonden met leden in uw onderneming) instemmen. Als er geen belanghebbende verenigingen van werknemers zijn, hebt u een verklaring nodig van de OR of PvT.
  • U moet doorbetaling van het loon garanderen in het geval dat een werknemer geen recht heeft op de WW-uitkering over de verminderde uren.
  • U dient afspraken te maken met de werknemers over scholing en detachering voor de werknemers van wie de te werken uren worden verminderd. U komt niet voor de verlenging van de deeltijd-WW in aanmerking als u niet concreet invulling heeft gegeven aan deze afspraak. Dit toont u aan met een schriftelijk verslag.
  • U neemt de werknemers na afloop van de periode van de deeltijd-WW weer volledig in dienst.

Als aan u al werktijdverkorting (wtv) is toegekend voor de Bijzondere regeling werktijdverkorting kunt u gedurende die wtv-periode niet tegelijkertijd ook gebruik maken van de regeling deeltijd-WW. Na afloop van de wtv-periode kunt u weer wel gebruik maken van deze regeling.

Aanvragen is mogelijk tot 1 juli 2011. De regeling stopt eerder als het beschikbare budget op is. U vraagt de deeltijd-WW aan bij UWV. Voor meer informatie over de regeling is er een apart telefoonnummer geopend: (088) 898 20 08. U kunt bellen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.